آرشیو برچسب های: بخشنامه مالیاتی

قانون جدید تراکنش های بانکی (بخشنامه و نحوه رسیدگی)

تراکنش های بانکی

پس از تغییرات در قوانین مالیاتی در سال 94 برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی رویکرد برآن شد تا برای شفافیت بیشتردر اطلاعات مالی ، سرمایه ای اشخاص سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات مالی و سرمایه ای و هویتی از اشخاص ایجاد شود بر همین اساس قوانین و بخشنامه هایی برای ایجاد این شفافیت […]

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

بخشنامه شماره 200/93/148 مورخ 1393/12/23 معافیت مالیاتی “ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” صرفا شامل درآمد واحد های پژوهشی و فناوری می‌شود و حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در این واحد ها شامل […]